23456789
2000 ̵

yafu-shoppingu2199 ̵

washo3240 ̵

washilyo yahu-syoppingu1249

washixyo yahu-shoppingu3394 ̵

wasyo yafu-syoppingu1500 ̵

wasilyo2000 ̵

wasixyo1000

½1620 ̵3394 ̵2700 ̵

2 3 4 5 6 7 8 9